Salmon / Avo Maki

Regular price $9.00

Salmon, avocado - hosomaki - seaweed on the outside - wheat free and contains raw ingredients.